Tietosuojaseloste Zildren Oy:n henkilötietojen käsittelystä

 

Tämä on Zildren Oy:n yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Zildrenin käsittelemiin henkilötietoihin. Zildren Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tietosuojaseloste sisältää Zildren Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin selosteen ja siinä kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu myös muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen. Markkinointirekisteriseloste sisältää tietoa rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä. Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Zildren Oy

Isokaari 8, 00200 HELSINKI Y-tunnus: 3015307-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

 

Zildren Oy:n asiakaspalvelu info@zildren.com palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin klo 9-17. Markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö on Annikki Soudunsaari. 

 

3. Rekisterin nimi

 

Zildren Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri. Rekisteröityjen ryhmät: 

 • Zildren Oy:n markkinointirekisteri

 • Zildren Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Zildren Oy voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu joko asiakassuhteeseen tai henkilön antamaan suostumukseen.

 

Zildren Oy:n verkkosivuilta uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Zildren Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 

 

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Kieli

 • Markkinointiluvat ja -kiellot

 • Lasten iät / syntymäajat

 • Asiakkaan ilmaisemat kiinnostuksen kohteet (esim. kuluttajaasiakkaan kohdalla alueet, joilla toivoisi lastenhoitoa)

 • Tehtävä           tai        asema yrityksessä      (yrittäjäasiakkaalta     esim. päiväkodinjohtaja)

 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

 

Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan tai potentiaaliseen asiakkaaseen liittyviä ennen mahdollisen asiakassuhteen alkua tai sen aikana kerättäviä tietoja, kuten markkinointitapahtumaan tai -kampanjaan liittyviä tunnistetietoja.

 

Tietoja säilytetään, kunnes henkilö ei enää kuulu suoramarkkinoinnin kohderyhmään tai henkilö kieltää suoramarkkinoinnin. 

 

Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat: Zildren Oy.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään tai Zildren Oy:n yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen, tapahtumien tai sovittujen tapaamisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä. 

 

7. Tietojen luovutus ja siirto

 

Zildren Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Zildren Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

             

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

 

1. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla info@zildren.com.

 

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidylle voidaan hänen pyynnöstään toimittaa kaikki hänestä rekisteröidyt tiedot sähköpostitse tai postitse. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevaa tietojen käsittelyä ja luovuttamista suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. 

 

Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun sähköpostilla info@zildren.com

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Zildren Oy, Isokaari 8, 00200 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. 

 

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 

 • nimi,

 • rekisterin nimi,

 • täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

             

2. Rekisterien suojaus ja tietoturva

 

Zildren Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisteritietoihin. Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. 

 

Henkilötietoja käsittelevät vain Zildren Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Zildren Oy:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Zildren Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. 

 

3. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Valvontaviranomaisina Suomessa toimivat valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. 

 

4. Evästekäytännöt

 

Zildren Oy:n sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. 

 

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturvaasetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

11.3.2022